etoloakarnania

menu

 

   
 
Αφήστε τον Αχελώο στην κοίτη του
 
Η μία όψη, το παρόν και το μέλλον: Η Ευρώπη έχει διδαχθεί από τα λάθη της και έχει υιοθετήσει μια νέα, φιλόδοξη πολιτική ήδη από το 2000 για να βελτιώσει την οικολογική ποιότητα των υδάτων, να καθαρίσει τα νερά, και να εξασφαλίσει επαρκείς υδατικούς πόρους τόσο για τις ανθρώπινες κοινωνίες όσο και για τα οικοσυστήματα, μέσα από τη διαχείριση τους σε επίπεδο λεκάνης απορροής και με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και διαλόγου. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό (2000/60), είναι δεσμευτική και για την Ελλάδα, και συνοδεύεται από ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Η Ελλάδα ήδη από τα πρώτα βήματα εφαρμογής, τα απλά, έμεινε πίσω και έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2005 πάνω από 400 Πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπρόσωποι φορέων και μη-κυβερνητικών φορέων (μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) υπογράφουν με δημόσιο, πανηγυρικό τρόπο την «Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για μια Νέα Κουλτούρα για το Νερό», ένα κείμενο θέσεων και προτάσεων που διαμορφώθηκε μετά από διάλογο μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού φορέων και επιστημόνων με σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης νερών που κινητοποιούνται πανευρωπαϊκά για να προωθηθεί η εφαρμογή αυτής της πολύ σημαντικής για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία νομοθεσίας και πολιτικής. Η πρωτοβουλία προέκυψε από την τεράστια κινητοποίηση των Ισπανών πολιτών αλλά και ευρωπαϊκών φορέων ενάντια στα σχέδια εκτροπής του ποταμού Έβρου, της Ισπανίας, για να μεταφέρει νερό από το Βορρά στο Νότο. Το «Υδρολογικό Σχέδιο» εγκαταλείφθηκε και η νέα ισπανική κυβέρνηση στράφηκε σε νέες πολιτικές, με κύριο στόχο την εξοικονόμηση νερού και την ορθολογικότερη διαχείρισή του.
Η άλλη όψη, το ξεπερασμένο και πελατειακό παρελθόν που δυναστεύει και το σήμερα: Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων (μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι στο τίτλο του Υπουργείου υπάρχει και «Περιβάλλοντος και Χωροταξίας») αποφασίζει και διατάζει ότι η εκτροπή του Αχελώου πρέπει να γίνει κόντρα:
- στην κοινή λογική που λέει ότι δεν μπορεί το Υπουργείο να επιμένει να υλοποιήσει ένα έργο που έχει σχεδιαστεί από τη δεκαετία του 60 (με …επικαιροποίηση που στηρίζεται, όμως, στις ίδιες αντιλήψεις)
- στο γεγονός ότι οι αντιλήψεις μας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων έχουν αλλάξει ριζικά και έχουμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο διδαχθεί από τα λάθη και τα προβλήματα τέτοιων φαραωνικών έργων (δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να χρηματοδοτήσει το έργο παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων)
- στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτή (ο κύριος Σουφλιάς ισχυρίζεται προκλητικά και μάλιστα για Υπουργό Περιβάλλοντος (!) ότι μέχρι το 2009 μπορεί να κάνει ότι θέλει, μετά βλέπει...)
- στις επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας
- στις μελέτες που αποδεικνύουν ότι το έργο είναι καταστροφικό για το περιβάλλον, αντιοικονομικό και ξεπερασμένο ως αντίληψη.
Όλες οι κυβερνήσεις αδυνατούν να κατανοήσουν ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία θα είχε λυθεί αν τα μισά, το πολύ χρήματα, που προβλέπονται για το έργο είχαν δοθεί για έργα εξοικονόμηση νερού και διαχείρισης του νερού σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υπενθυμίζει στον κ. Σουφλιά ότι θα όφειλε να ξέρει, αν θέλει να είναι και Υπουργός Περιβάλλοντος, ότι:
- η προώθηση ενός τόσο μεγάλου έργου απαιτεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των επιπτώσεων του όχι με βάση την πελατεία του Υπουργού αλλά με βάση στοιχεία και έρευνες. Ο Υπουργός έχει αγνοήσει συστηματικά τις προειδοποιήσεις και αρνείται να ακούσει τον αντίλογο που και τεκμηριωμένος είναι και βασίζεται στη διεθνή εμπειρία,
- στη σημερινή εποχή είναι αδικαιολόγητη μια επιμονή σε παρόμοια σχέδια, μια και υπάρχει σημαντική πλέον εμπειρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τους υδατικούς πόρους, χωρίς να στερούμε τις επόμενες γενιές από τα δικαιώματά τους, χωρίς να καταστρέφουμε το οικοσύστημα και χωρίς να δημιουργούμε αντιπαλότητες μεταξύ περιοχών και χρήσεων του νερού,
- σε κάθε σχεδιασμό έργων που αφορούν το νερό – κατά συνέπεια και για το έργο ύδρευσης της Θεσσαλίας, πολύ περισσότερο αν πρόκειται και για την εκτροπή ενός ποταμού - θα πρέπει πλέον να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα εξής νέα δεδομένα που θέτει η ευρωπαϊκή Οδηγία -πλαίσιο για το νερό 2000/60 αλλά και η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία
- κάθε πράξη πρέπει να προστατεύει όλα τα ύδατα – ποταμών – λιμνών- παράκτια και υπόγεια νερά και ότι η καλή κατάσταση των νερών εξειδικεύεται βάσει οικολογικών και χημικών κριτηρίων για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων θαλάσσιων νερών) και χημικών και ποσοτικών κριτηρίων για τα υπόγεια νερά,
- έχει υποχρέωση δημιουργίας συστήματος διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών και άρα πρέπει να υπάρχει σύστημα διαχείρισης που να αφορά στη Θεσσαλία και άλλο σύστημα διαχείρισης που να αφορά στον Αχελώο,
- οφείλει να προωθεί τη σύμπραξη όλων των κοινωνικών εταίρων γύρω από τη διαχείριση του νερού μέσα σε λεκάνες απορροής ποταμών σε στενή συνεργασία μεταξύ τους αντί να στρέφει τη μία περιοχή εναντίον της άλλης.
Βασικό, όμως, ατόπημα του κυρίου Σουφλιά είναι ότι η Οδηγία Πλαίσιο για το νερό υποχρεώνει σε διαβούλευση και εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της αυτοδιοίκησης, των μη κυβερνητικών οργανισμών και των τοπικών κοινοτήτων, στις δραστηριότητες διαχείρισης υδάτων ΠΡΙΝ τη διατύπωση οποιουδήποτε σχεδίου και επίσης εξισορρόπηση των συμφερόντων του περιβάλλοντος με τα συμφέροντα αυτών που εξαρτώνται από αυτό.
Με δεδομένο ότι στα σχεδιαζόμενα έργα δεν εκπληρώνονται οι νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα νερά, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS καλεί:
- την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία που είναι μάλιστα σε άσχετο νομοσχέδιο,
- τους βουλευτές ΟΛΩΝ των κομμάτων να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε κατάφωρα καταστροφικές για το περιβάλλον αλλά και σε παράνομες, αντιδημοκρατικές ενέργειες.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα συμμετάσχει σε οποιοδήποτε ειλικρινή διάλογο με τους φορείς της περιοχής της Θεσσαλίας για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις με βάση την εξοικονόμηση νερού και τη βιώσιμη διαχείρισή των υδατικών πόρων σε επίπεδο Θεσσαλίας. Γενικότερα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι έτοιμο να συμβάλλει με προτάσεις και ιδέες στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης των νερών τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στις γεωργικές περιοχές.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εκφράζει την υποστήριξή του προς τους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και τη Συντονιστική Επιτροπή των φορέων κατά της εκτροπής και δεσμεύεται να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των νερών της περιοχής, αλλά και για τη διαμόρφωση στην πράξη μιας νέας κουλτούρας για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των νερών. Είναι δεδομένο ότι θα κινητοποιήσουμε τους εκατοντάδες φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτροπή ενός τόσου καταστροφικού έργου.
Καλούμε τον κ Σουφλιά να ανακαλέσει όσα προσβλητικά και αντιδημοκρατικά έχει πει τις τελευταίες μέρες, να συμμετάσχει σε ένα ουσιαστικό διάλογο και να ακούσει τον τεκμηριωμένο αντίλογο για να διαπιστώσει ότι δεν πάσχουν από ...οικολογικό στραβισμό οι οικολογικές οργανώσεις. Καλούμε, επίσης, τον υπουργό να διαβάσει τις δεκάδες επιστολές που του έχουμε απευθύνει και για άλλα θέματα και να συζητήσει με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, κάτι που είναι πάγια ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν σε κάθε χώρα οι εκάστοτε Επίτροποι για το Περιβάλλον (και τώρα ο κύριος Δήμας), και να γίνεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο, συνάντηση και ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα του περιβάλλοντος, και ο Υπουργός να μην έχει καταδεχτεί ούτε μια φορά στα 2,5 χρόνια της θητείας του να ακούσει τις τεκμηριωμένες απόψεις μας. Ποτέ δεν είναι όμως αργά, και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε για εναλλακτικές λύσεις με τον Υπουργό.
Για πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
 
 

........................www.29dytika.gr © 2002-2017 | Αιτωλοακαρνανια

 
εγκυρη. επισημη. ενημερωση